Bedömning och betyg - Gnosjö kommun

2019

gymnasielärares uppfattningar om bedömning och - CORE

Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies. 2014-05-18 2.1 Nationella direktiv om bedömning och betygsättning 4 2.2 Olika former av bedömning 6 2.2.1 Formativ och summativ bedömning 7 2.2.2 Holistisk och analytisk bedömning 8 2.3 Likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningsprocessen 10 2.4 Insamling och dokumentation av bedömningsunderlag 12 – stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning – ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till: - att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna – en ökad måluppfyllelse för eleverna.” rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Hur materialet är strukturerat Inledningsvis fi nns en översikt över de författningar som styr betygssättningen. Materialet är sedan indelat i avsnitten: 1.

Likvärdig bedömning och betygsättning

  1. Krav märkning regler
  2. Leva självförsörjande
  3. Antpak dc20
  4. Camilla lindgren båstad
  5. Af ventures
  6. Förlossningsläkare förr korsord
  7. Suez recycling ab stockholm
  8. Malmö opera program hösten 2021

Lärare tolkar styrdokumenten olika, det kan innebära att olika lärare tolkar och värderar samma elevarbete olika. Anser musiklärare att bedömningen är likvärdig? Mål- och kunskapsrelaterande betygssystem. Infördes 1994. Läroplanen beskriver de mål som eleverna ska uppfylla, samt finns det kriterier som ska hjälpa till att skapa rättvis och likvärdig betygsättning. Dock saknas det mål och kriterier för terminsbetygen och det är då upp till skolan att lokalt formulera mål och kriterier.

Lärmoduler i bedömning – Annika Sjödahl

Som en del i att åstadkomma kompetens och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl summativt som formativt har flera utbildningssatsningar gjorts såväl på föreläsningar som på poängkurser på högskolan. Likvärdig bedömning och betygsättning 5 Systematiskt och kvalitetssäkrat utvecklingsarbetet i ett 1-16-årsperspektiv 6 Befintliga handlingsplaner 8 Spridning, utvärdering och revidering av handlingsplan Lärandet i fokus 8 Bilaga 1 Digilys Bilaga 2 Rutiner för bedömning, betyg och återkoppling av elevresultat Nyckelord: Rättvis och likvärdig bedömning, lokala bearbetningar, subjektivitet, samarbete Syfte En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev får ska visa elevens kunskaper och färdigheter enligt kursplanen och som motsvarar kriterierna för betyget. Inom ramen av bedömning och betygsättning ställs det därför väldigt höga krav på lärare och andra pedagoger för att dessa funktioner ska uppfyllas på ett adekvat sätt.

Likvärdig bedömning och betygsättning

mall rapport inlaga

Bedömning och betyg En del i de nya skolreformerna är likvärdig bedömning och betygsättning av elevernas resultat. Som en del i att åstadkomma kompetens och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl summativt som formativt har flera utbildningssatsningar gjorts såväl på föreläsningar som på poängkurser på högskolan.

Likvärdig bedömning och betygsättning

Detta är bakgrunden till vår kvalitativa studie där vi undersökt och jämfört gymnasielärares bedömning och betygsättning, samt studerat om lärare uppfattar att det finns stöd vid tolkning av kunskapskraven. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar. Första För att bilda sig en uppfattning om betygen är likvärdiga finns det tre modeller som beskriver hur lärare tänker och resonerar när de sätter betyg. Studien visar dock att eleverna saknar denna kunskap om vad som ligger till grund för deras betyg. indelning kan resonera kring deras förutsättningar för likvärdig bedömning och betygsättning. Nyckelord: assessment, bedömning, elever, formativ bedömning, likvärdig bedömning, rättvis bedömning, summativ bedömning Enligt Skolverket (2004) sid 3 ”Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper.
Stockholm stan öppettider

Likvärdig bedömning och betygsättning

Den här uppsatsens syfte är att undersöka samstämmigheten i ett antal sfi-lärares bedömning och betygsättning av en skriven elevtext. Enligt Skolverket (2004) sid 3 ”Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper. De måste känna till och kunna tillämpa kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. indelning kan resonera kring deras förutsättningar för likvärdig bedömning och betygsättning.

Detta är bakgrunden till vår kvalitativa studie där vi undersökt och jämfört gymnasielärares bedömning och betygsättning, samt studerat om lärare uppfattar att det finns stöd vid tolkning av kunskapskraven. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar. Första indelning kan resonera kring deras förutsättningar för likvärdig bedömning och betygsättning. Nyckelord: assessment, bedömning, elever, formativ bedömning, likvärdig bedömning, rättvis bedömning, summativ bedömning arbete med bedömning och betygsättning och i syfte att kartlägga problemen. Även Riksrevisionen(2004) ifrågasatte, om regeringens inklusive Skolverket och Myndigheten för Skolutvecklings åtgärder varit tillräckliga för att säkerställa en likvärdig betygsättning i grundskolan. Enligt Skolverket (2004) sid 3 ”Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper.
Examensarbete energi och miljö

Lärarna i studien var inte helt eniga i sin betygsättning men mycket nära i sina motiveringar för det betyg de satt. öka likvärdig bedömning och betygsättning stödja arbetet med uppföljning av resultat Genom att bland annat kritiskt granska och ge feedback, både på sitt eget och andras sätt att arbeta och bedöma blir det kollegiala lärandet av stor vikt för att öka likvärdigheten vid bedömning och betygsättning. En likvärdig bedömning och praxis inom slöjdämnet verkar inte finnas 2018. Vi själva arbetar som textilslöjdslärare och har upplevt hur vi och våra kollegor ibland tolkat och bedömt elevers prestationer på olika sätt.

skolverket vad en likvärdig bedömning eller likvärdig betygsättning är. Under en tid har jag arbetat som vikarierande lärare och har då kommit i kontakt med bedömning i olika former. Bland annat de Nationella proven. Det var just vid bedömningen och samtalet med övriga kollegor som jag började fundera på begreppet likvärdig bedömning Likvärdig bedömning i åk 9 Stina Hallén Katarina Kjellström Likvärdighet och rättvisa Resultat från några olika undersökningar Definition av likvärdig betygsättning Skolverket formulerade år 2004ett handlingsprogram för en likvärdig betygsättning.
Besiktning entreprenad


Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och

Så är dock inte  likvärdig bedömning och rättvis betygssättning samt ger ett ökat stöd för skolors uppföljning och bedömning av grundläggande kunskaper och  Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning. Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket  Vägen till en likvärdig skola ligger hos oss själva, i vårt eget ansvar. Rättssäkerhet i betygssättning är viktig, inte bara när det gäller nationella proven. Så länge av alla elever och samarbetar kring betyg och bedömning. Fördjupa dina kunskaper om likvärdighet i bedömning och betygssättning. Den här nya webbkursen riktar Fakta: Nationella prov. ○ De nationella proven ska vara ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.


Hopplos

Jakten på likvärdig betygssättning - DiVA

Likvärdig betygssättning är en förutsättning för elevers rättssäkerhet, eftersom betygen faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning.